2 Documenten aanwezig

Beloningsbeleid Stichting Antoniushof Veulen

De Stichting Antoniushof Veulen die verantwoordelijk is voor het hele verbouwtraject en de voortzetting van de latere onderneming heeft geen winstoogmerk, zoals beschreven in artikel 2.3 van de Statuten. De Stichting zal met haar activiteiten behaalde inkomsten ten goede laten komen aan de doelstellingen. Zoals beschreven in de statuten, als in het beleidsplan, behoort tot deze doelstellingen niet het doen van uitkeringen aan de oprichters, aan bestuurders of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting bestaat uit registergoederen, liquide middelen en uit hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, subsidie, huuropbrengsten of op enigerlei andere wijze verkrijgt. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

De stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken:

–           Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

–           De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.

–           Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van het jaar daaraanvolgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website www.antoniushofveulen.nl.


Statuten Stichting Antoniushof Veulen

blad 1
OPRICHTING STICHTING
MNA/2020.1192.01
Heden, achttien november tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. Sander
Willy Mario Wilbers, toegevoegd notaris, hierna te noemen: “notaris”, bevoegd
om akten te passeren in het protocol van mr. Wilhelmus Gertrudis Weijs,
notaris te Venray:
a. mevrouw Johanna Theodora Maria Timmermans, zich legitimerend met een
identiteitskaart met nummer IRDD6JK08, uitgegeven te Venray op achttien mei
tweeduizend zeventien, geboren te Venray op zes mei negentienhonderd
eenenzestig, wonende De Vlies 8, 5814 AH Veulen, gemeente Venray, thans
ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
b. de heer Marinus Hermanus van den Hoorn, zich legitimerend met een
identiteitskaart met nummer IX2496228, uitgegeven te Venray op drieëntwintig
april tweeduizend achttien, geboren te Nijkerk op eenentwintig december
negentienhonderd achtenvijftig, wonende Brugpas 4, 5814 AN Veulen,
gemeente Venray, gehuwd;
welke comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor
de volgende statuten vast te stellen:
Naam en Zetel
Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Antoniushof Veulen.
 2. Zij heeft haar zetel in Veulen, gemeente Venray.
  Doel
  Artikel 2
  De stichting heeft als doel:
 3. Het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Veulen door het mobiliseren en
  verbinden van valide dorpsbewoners aan minder valide/kwetsbare
  dorpsbewoners en ouderen met een zorgvraag, waardoor deze zelfstandig in
  de dorpsgemeenschap kunnen (blijven) wonen en vereenzaming wordt
  tegengegaan.
  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters, aan
  bestuurders of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 4. De stichting beoogt het algemeen maatschappelijk belang.
 5. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 6. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijk wettelijke middelen
  en voorts door:
  a. het realiseren, beheren en exploiteren van een wooncomplex met een
  ontmoetingscentrum aan de Veulenseweg 53, 5814 AB Veulen voor minder
  valide en invalide jongeren en ouderen en andere kwetsbare
  dorpsbewoners uit Veulen (primair), of omliggende dorpen (secundair);
  blad 2
  b. het organiseren van activiteiten, naoberzorg en dienstverlening en
  vanuit de ontmoetingsruimte voor de bewoners van het complex;
  c. het werven en inzetten van vrijwilligers voor begeleiding van de bewoners
  van het complex, de activiteiten in de ontmoetingsruimte en dienstverlening
  aan kwetsbare dorpsbewoners;
  d. zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties;
  e. al hetgeen met het bovenstaande en met de doelstelling van de stichting in
  de ruimste zin verband houdt met alle geoorloofde middelen te verrichten of
  te doen verrichten.
  BOEKJAAR
  Artikel 3
 7. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
  Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar en loopt van datum oprichting tot
  en met éénendertig december tweeduizend éénentwintig (31-12-2021).
 8. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
  de balans en de staat van baten lasten van de stichting op te maken en op
  papier te stellen.
  De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de
  voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
  Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel
  2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval
  legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het
  kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
 9. Het bestuur laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen
  accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze
  accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de
  uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de
  stukken.
  Als de wet dat toestaat kan het bestuur besluiten dit onderzoek achterwege te
  laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.
 10. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening
  wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de
  stukken als bedoeld in lid 2.
  De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een
  handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de
  stukken vermeld.
 11. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten
  hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden.
  GELDMIDDELEN
  Artikel 4
 12. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
  a. huuropbrengsten;
  b. andere inkomsten.
  VERMOGEN
  Artikel 5
  Het vermogen van de stichting bestaat uit registergoederen, liquide middelen en uit
  hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, subsidie, huuropbrengsten
  of op enigerlei andere wijze verkrijgt. Het vermogen van de stichting dient ter
  blad 3
  verwezenlijking van het doel van de stichting.
  BESTUUR
  Artikel 6: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag
 13. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke, meerderjarige
  personen.
  Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
  Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
  Het bestuur kan uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een
  penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer dan een van deze
  functies vervullen.
 14. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
  In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie
  maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
 15. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
  a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
  b. een bestuurder is meerderjarig;
  c. een bestuurder is de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als
  bestuurder van een stichting.
  Tot bestuurders zijn niet benoembaar personen die behoren tot
  aanverwanten tot en met de vierde graad van een bestuurder of diens
  echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of andere levensgezel.
 16. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
  Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als
  een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt,
  neemt zijn opvolger op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  Een volgens het rooster aftredende bestuur is onmiddellijk herbenoembaar.
 17. Een bestuurder verliest zijn bestuurslidmaatschap:
  a. door zijn overlijden;
  b. door zijn faillissement, door op hem van toepassing verklaren van de
  schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surséance van
  betaling krijgt;
  c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele
  vermogen;
  d. door vrijwillig aftreden;
  e. door zijn ontslag door de rechtbank;
  f. door zijn ontslag gegeven door het bestuur, met in achtneming van de
  vereisten als opgenomen in artikel 9 lid 4;
  g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij benoemd is, alsmede
  h. door de beëindiging van de vereffening van de stichting na ontbinding.
 18. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten, die zij
  redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
  Het bestuur is in principe onbezoldigd.
  7 Een bestuurder kan worden geschorst door het bestuur.
  Na een schorsing roept het bestuur een nieuwe vergadering bijeen, die wordt
  gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt
  besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de
  betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan nooit langer dan
  drie maanden duren.
  blad 4
  Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing zijn de
  vereisten, die zijn opgenomen in artikel 9 lid 4 eveneens van toepassing.
  Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier
  weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop
  van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.
  Artikel 7: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
 19. De voorzitter alsmede tenminste twee van de overige bestuursleden
  gezamenlijk zijn bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
  Het bestuur vergadert zo dikwijls als iemand van de hiervoor vermelde
  bevoegden dit wenselijk acht, doch tenminste één maal per kwartaal.
 20. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats
  met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van
  bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van
  de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en de te
  behandelen onderwerpen (agenda).
  De bestuurder, die voor dit doel een elektronisch adres aan de stichting heeft
  bekend gemaakt, kan tot de vergadering van het bestuur worden opgeroepen
  door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en
  reproduceerbaar bericht.
 21. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen
  door degene die de vergadering bijeenroept.
 22. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan
  het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de
  vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 23. Een bestuurder kan een ander bestuurslid schriftelijk volmacht verlenen om zich
  in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde
  volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
  Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering
  vertegenwoordigen.
 24. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten
  uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. De bestuurder die op
  deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch
  communicatiemiddel:
 • kunnen worden geïdentificeerd;
 • rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de
  vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
 • het stemrecht kunnen uitoefenen.
  Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het
  elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld,
  worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.
  De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een
  vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
 1. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor
  zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
  besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de
  uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van de
  bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
  blad 5
 2. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal
  bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dat aantal niet bij de
  vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering
  bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt
  gesteld.
  Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan
  zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het
  betreffende besluit dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of
  vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste de voor dat besluit
  voorgeschreven meerderheid van stemmen.
  Artikel 8: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
  vergadering
 3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid
  voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
  vergaderingen worden gehouden.
 5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
  vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit. Voor zover werd
  gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het
  uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
  vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of,
  als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een
  stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
  de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen
  gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
  persoon.
  De notulen worden, nadat zij zijn vastgesteld, door de voorzitter en de notulist
  van de vergadering ondertekend.
 7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen,
  als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan
  genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard.
  Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische
  weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het
  bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft
  gemaakt.
  Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling
  gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen
  van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze
  notulen gevoegd.
  Artikel 9: taken en bevoegdheden
 8. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
  Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke
  vervulling van de hem opgedragen taak. Een bestuurder vermijdt iedere vorm
  en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem
  en de stichting.
  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
  blad 6
  met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die
  voortvloeien uit de werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren
  en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
  zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen
  van de stichting kunnen worden gekend.
  Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere
  gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 9. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
  verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
  aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
  schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
  zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  Een besluit als bedoeld in de vorige volzin kan slechts worden genomen met
  inachtneming van de eisen vermeld in lid 5 van dit artikel.
  Als het bestuur voor deze besluiten niet de goedkeuring heeft als bedoeld in lid
  5 van dit artikel, kan deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur aan
  derden worden tegengeworpen.
 10. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
  aanvaard.
 11. Een besluit van het bestuur:
 • tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of
 • tot ontslag van een bestuurder;
  wordt genomen in een vergadering waarin alle overige bestuurders daartoe
  besluiten, tenminste twee in getal.
  De betreffende bestuurder wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te
  verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten tot schorsing of
  ontslag van hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman
  doen bijstaan.
 1. Een besluit van het bestuur tot:
 • statutenwijziging;
 • fusie;
 • splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 • omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm of
 • ontbinding van de stichting;
  wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
  uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn.
 1. Het bestuur zorgt ervoor dat:
 • er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is
  voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het
  doel van de stichting en
 • de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in
  redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van
  de stichting.
 1. Het bestuur zorgt ervoor, dat de administratie van de instelling zodanig is
  ingericht, dat daaruit blijkt de aard en omvang van:
 • de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer
  van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de
  blad 7
  stichting;
 • de onkostenvergoedingen en –indien van toepassing- de vacatiegelden die
  toekomen aan de afzonderlijke bestuurders;
 • de inkomsten van de stichting;
 • het vermogen van de stichting.
  Artikel 10: vertegenwoordiging
 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
  De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die
  in strijd met het bepaalde in artikel 9 lid 2 worden verricht.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
  handelende bestuursleden, van wie tenminste één de voorzitter, de secretaris
  of de penningmeester moet zijn.
  Van elke wijziging in het bestuur dient mededeling te worden gedaan aan het
  handelsregister.
 3. De in beide vorige leden opgenomen bevoegdheid van het bestuur en
  bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de
  stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
 4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
  volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als
  afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
  vertegenwoordigen.
  REGLEMENTEN
  Artikel 11
 5. Het bestuur kan een of meerder (huishoudelijke) reglementen vaststellen. In
  een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur
  nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd
  zijn met de statuten of de wet. Het bestuur kan elk door hem gemaakt
  reglement wijzigen of intrekken.
 6. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop
  het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop
  het besluit werd genomen.
  STATUTENWIJZIGING
  Artikel 12
 7. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
 8. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden overeenkomstig
  het bepaalde in artikel 9 lid 5.
 9. Als het voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de
  oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst
  van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. De
  termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken.
 10. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip,
  maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn bevoegd deze akte te laten
  verlijden.
  Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als
  afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.
  FUSIE, SPLITSING, OMZETTING
  Artikel 13
  blad 8
  Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van
  Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de
  stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek,
  is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van
  overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
  ONTBINDING
  Artikel 14
 11. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
  Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12, leden 2 en 3 zoveel
  mogelijk van toepassing.
 12. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een
  eventueel batig saldo.
  Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel
  van de stichting.
  Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een andere algemeen nut
  beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
  instelling, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en
  die een soortgelijke doelstelling heeft.
 13. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt
  zij op te bestaan.
  In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
 14. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven
  jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de
  door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht
  dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn
  naam en adres opgeven aan het handelsregister.
 15. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
  a. insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door
  opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  b. een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde
  gevallen.
  VEREFFENING
  Artikel 15
 16. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting,
  voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn)
  aangewezen.
 17. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. De stichting
  blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening
  van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
  van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
  In stukken die van de stichting uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de
  stichting worden toegevoegd.
 18. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het
  ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met
  inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 2. De vereffening eindigt op het
  tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
  blad 9
  De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
  vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het
  handelsregister.
  Slotverklaring
  Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:
  a. het bestuur bestaat uit vier (4) bestuurders;
  b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
 • mevrouw Johanna Theodora Maria Timmermans, geboren te Venray op
  zes mei negentienhonderd eenenzestig, wonende De Vlies 8, 5814 AH
  Veulen, gemeente Venray, als voorzitter;
 • de heer Marinus Hermanus van den Hoorn, geboren te Nijkerk op
  eenentwintig december negentienhonderd achtenvijftig, wonende Brugpas
  4, 5814 AN Veulen, gemeente Venray, als secretaris;
 • de heer Joseph Godefridus Janssen, geboren te Venray op
  tweeëntwintig april negentienhonderd zesenzestig, wonende Lorbaan 10,
  5814 AE Veulen, gemeente Venray, als penningmeester;
 • de heer Johannes Wilhelmus Maria Geurts, geboren te Venray op
  vijfentwintig maart negentienhonderd zevenenzestig, wonende
  Veulensewaterweg 22, 5814 AK Veulen, gemeente Venray, als bestuurslid.
  GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
  Waar in deze akte een ongehuwde staat van een comparant, betrokkene of partij
  wordt aangeduid, geldt dat geen sprake is van een geregistreerd partnerschap.
  SLOT
  De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is door
  mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde
  documenten vastgesteld.
  Deze akte is in minuut verleden te Venray op de datum vermeld in de aanhef. De
  zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht.
  Vervolgens hebben de comparanten verklaard daarvan tijdig voor het verlijden
  kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
  Onmiddellijk na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparanten en mij,
  notaris, ondertekend. * *
  (Volgt handtekening)
  UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
  blad 10
  mr. Sander Willy Mario Wilbers, toegevoegd notaris in het protocol van
  mr. Wilhelmus Gertrudis Weijs notaris in Venray

De originelen statuten (met stempels en handtekening) zijn bij het secretariaat aanwezig.